8 Август 2018 г.

Регистър на декларации за имущество и интереси и декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити до 09.02.2024 г.

8 Август 2018 г.

Регистър на декларации за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост до 09.02.2024 г.