18 Април 2016 г.

Конкурс за ученическо есе

Сподели

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта“, който е част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

              Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта“, който е част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

В конкурса ще бъде отличено едно есе.

Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София и страната.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 16.05.2016 г. по електронна поща на  адрес: [email protected]
 

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;

Критерии:

- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.

Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета.