13 Април 2016 г.

Софийската апелативна прокуратура проведе събрание по приемане на годишния доклад за дейността през 2015 г.

Сподели

На 12.04.2016 г. Софийската апелативна прокуратура проведе събрание по приемане на годишния доклад за дейността през изминалата 2015 г. В него взеха участие: Албена Вутова, апелативен прокурор и административен ръководител на САП, прокурорите от АП – София и административните ръководители на окръжните прокуратури от Софийския апелативен район. Събитието беше уважено от представителите на Висшия съдебен съвет – Елка Атанасова и Магдалена Лазарова, както и от Юлиана Петкова - ръководител на отдел „Специализиран“ във Върховна касационна прокуратура и Петя Шишкова – заместник-председател на Софийски апелативен съд.

На 12.04.2016 г. Софийската апелативна прокуратура проведе събрание по приемане на годишния доклад за дейността през изминалата 2015 г. В него взеха участие: Албена Вутова, апелативен прокурор и административен ръководител на САП, прокурорите от АП – София и административните ръководители на окръжните прокуратури от Софийския апелативен район. Събитието беше уважено от представителите на Висшия съдебен съвет – Елка Атанасова и Магдалена Лазарова, както и от Юлиана Петкова - ръководител на отдел „Специализиран“ във Върховна касационна прокуратура и Петя Шишкова – заместник-председател на Софийски апелативен съд.

Административният ръководител на САП - прокурор Вутова, представи дейността на Софийския апелативен район през отчетната година като обстойно се спря на данните, свързани с работата на прокуратурите в досъдебна и съдебна фаза, специалния надзор и наказателните производства, образувани за тежки престъпления, корупционни престъпления, административната и контролно-ревизионна дейност, а също така очерта водещите приоритети в дейността на ръководената от нея институция.

 

Районът на Апелативна прокуратура – София е най-големият в страната и включва 8 окръжни прокуратури, вкл. Софийска градска прокуратура, и 32 районни прокуратури. Той е ограничен от четири външни граници на Република България, което обуславя и високата престъпност на територията му.

По досъдебна фаза през 2015 г. прокурорите от Софийския апелативен район са работили общо по 112 620 преписки, като броят на новообразуваните е увеличен – 98 446 спрямо 97 024 през 2014 г. Отчетено е увеличение в процентно съотношение на решените в срок преписки. В рамките на 1 месец са решени 97,5% от всичките преписки, спрямо 95,2% за 2014 г. Решените преписки след възлагане на предварителна проверка са 8508 бр. и са повече с 7.11 % спрямо отчетната 2014г., когато техния брой е 7 903.

Обшият брой на наблюдаваните досъдебни производства е 86 948 за 2015 г., като новообразуваните са 50 045 бр., сред които 14 бр. след самосезиране, 554 бр. – по сигнали от контролни органи. Незабавните производства са 364 бр. (всички новообразувани), а бързите – 4 003, от които 3 994 са новообразувани. Най-големият брой досъдебни производства са престъпления против собствеността (25 899 бр.), сред които преобладават кражбите. След тях се нареждат общоопасни престъпления – 12 394 бр.

Относителният дял на решените спрямо наблюдаваните досъдебни производства през 2015 г. е 75,6%. В срок до 1 месец са решени 98,5 %, а над 1 месец – само 1,5%.

Прокурорите в Софийския апелативния район през 2015 г. са внесли в съответните съдилища 1 699 искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, от които са били уважени 1 363 броя. Общият брой на образуваните през отчетната година досъдебни производства възлиза на 11 591, като внесените в съда обвинителни актове са 6 498, по които са били обвинени общо 7 599 лица.

В рамките на съдебната фаза през 2015 г. в района на Апелативна прокуратура - София по прокурорски актове в съда са били образувани 12 091 дела. Решените с обвинителен акт дела са приключили с осъдителни присъди в 2 742 случая, а оправдателните присъди са 613, като тези данни са почти непроменени спрямо 2014 г., което е добър показател за качеството на прокурорската работа по делата.

Осъдените и санкционирани лица по внесените с обвинителен акт дела са 6 702, от които 42% са в района на Софийската градска прокуратура.

През изминалата година прокурорите от Софийския апелативен район са участвали в 44 475 съдебни заседания по общо 22 139 дела. Общият брой на подадените протести в апелативния район е 1 097, от които 70 са касационни, а 1 027 – въззивни. От въззивните протести (срещу оправдателни присъди и други актове на съда) са уважени 139, което е 43 % от разгледаните през периода, а от разгледаните касационни протести са уважени 41%. В процентно съотношение върнатите дела през 2015 г. са 6,24% от общия брой внесените в съда досъдебни производства, което е с 0,55% по-малко от предходен отчетен период. Постановени са 5,93% оправдателни съдебни актове от общо решените 12 632 дела от съда.

Върнатите за доразследване дела са намалели спрямо предходната 2014 г. и в абсолютно изражение (със 77 бр.) и като процент от внесените (с 0,55%), което само по себе си е положително. През 2015 г. с постановен съдебен акт (невлязъл в сила) са били оправдани 892 лица, при 11 873 осъдени лица.

Общият брой наблюдавани досъдебни производства, взети на специален надзор за отчетния период за апелативния район, е 176 броя, от които 20 новообразувани. По отношение на наблюдаваните досъдебни производства взети на специален надзор, водени срещу магистрати, се констатира значително увеличение на общия брой – от 16 броя за 2013 г., 13 бр. за 2014 г. на 50 бр. през 2015 г., като от тях 15 делa са водени срещу прокурори, 30 срещу съдии и 5 срещу следователи. Новообразуваните досъдебни производства за отчетния период са 18 бр. като от тях 6 бр. срещу прокурори и 12 бр. срещу съдии.

През 2015 г. в прокуратурите от района на Апелативна прокуратура София са наблюдавани общо 1 255 производства, образувани за корупционни престъпления, около 100 повече от предходния отчетен период. Най-много досъдебни производства за корупциони престъпления са наблюдавани в СГП – 790, следвани от ОП Благоевград – 145, ОП Враца – 72, а най-малко в ОП Перник – 29 броя.

Съпоставяйки данните за общия обем на прокурорската дейност за 2015 г., сравнени с тези за отчетните периоди на 2014 г. и на 2013 г. се констатира постоянна, растяща тенденция на общата натовареност на прокурорите от АП София. За целия апелативен район през 2015 г. общият брой на прокурорските актове и участия в съдебни заседания е 536 767 бр. в сравнение с 2014 г.

 

След представянето на годишния доклад бяха изслушани и обсъдени въпроси, касаещи текущата работа на прокуратурите от апелативния район, конкретни количествени показатели, както и щатната численост и натовареност на прокурорите.

Представителите на Висшия съдебен съвет, Върховна касационна прокуратура и Софийски апелативен съд дадоха положителна оценка на цялостната дейност на АП – София.