Софийска апелативна прокуратура представи отчетен доклад за дейността през 2016 година

10 Април 2017 г.

През изминалата 2016 г. са образувани 11 689 дела по прокурорски актове в Софийския апелативен район.

Осъдителните присъди са 2 713 и са намалели с 6,7 % оправдателните присъди в сравнение с предходната година.

Тези данни от отчетния доклад за дейността на прокуратурите в Софийския апелативен район бяха представени на 07.04.2017 г. от административния ръководител на САП – апелативен прокурор Албена Вутова.

През изминалата 2016 г. са образувани 11 689 дела по прокурорски актове в Софийския апелативен район.

Осъдителните присъди са 2 713 и са намалели с 6,7 % оправдателните присъди в сравнение с предходната година.

Тези данни от отчетния доклад за дейността на прокуратурите в Софийския апелативен район бяха представени на 07.04.2017 г. от административния ръководител на САП – апелативен прокурор Албена Вутова.

В събранието взеха участие магистратите от Апелативна прокуратура – София и административните ръководители на окръжните прокуратури във Видин, Враца, Кюстендил, Благоевград, Перник, Монтана, София-окръг, както и заместник административният ръководител на Софийска градска прокуратура. Събитието беше уважено от представителя на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова, Наташа Бърнева - прокурор в отдел „Специализиран“ на Върховна касационна прокуратура, председателя на Софийския апелативен съд – съдия Даниела Дончева, и.ф. ръководител на Наказателното отделение на САС - съдия Елена Каракашева.

В изнесения доклад прокурор Вутова обстойно се спря на данните, свързани с работата на прокуратурите в района по досъдебното производство и съдебната фаза, на специалния надзор и наказателните производства, образувани за тежки престъпления, относно административната и контролно-ревизионната дейност, както и върху обема на прокурорската дейност с оглед натовареността.

През 2016 г. усилията на държавните обвинители от района на Апелативна прокуратура – София са били насочени към повишаване ефективността и прецизността на работа при осъществяване на функциите им по наблюдение и решаване на делата, при изготвяне на прокурорските актове и подобряване на дейността на прокуратурите в съдебната фаза на процеса.

Районът на Апелативна прокуратура – София е най-големият в страната и включва 8 окръжни прокуратури, вкл. Софийска градска прокуратура, и 32 районни прокуратури. Обобщените данни сочат, че през отчетния период общата регистрирана престъпност е намаляла на територията на всички областни дирекции на МВР и във всички от тях, с изключение на СДВР, се е увеличил процентът на разкриваемост.

По досъдебна фаза през 2016 г. прокурорите от Софийския апелативен район са работили общо по 112 170 преписки, като новообразуваните са 91 735 броя. Почти всички преписки се решават в рамките на законово установения едномесечен срок. Решените преписки в срок до 1 месец са 104 036 броя или 97.08 % от всички решени преписки.

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства в Апелативния район е 82 715, като новообразуваните през изминалата 2016 г. са 46 195. От общо приключените досъдебни производства 51 395 броя са приключени в законовия срок или 99,96%, а извън срока само 8 дела. Традиционно най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления против собствеността, а след тях се нареждат общоопасните престъпления.

През отчетния период на 2016 г. прокурорите от апелативния район са решили общо 4 736 бр. инстанционни преписки, което, макар и минимално, е увеличение спрямо предходната година.

В рамките на съдебната фаза през 2016 г. в съдилищата от апелативния район – София по прокурорски актове са образувани общо 11 689 дела, като броят на решените дела възлиза на 12 661. Осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт лица са общо 10 566, като този показател отбелязва сравнителна устойчивост през годините. Най - често налаганото наказание и през 2016г. е лишаването от свобода, като условно са осъдени 5 435 лица, а ефективно 2 070 лица. На 2 982 подсъдими е наложено наказание „Глоба“, в общ размер на 3 421 344.60 лева.

През отчетния период прокурорите от териториалните прокуратури са участвали в 39 622 съдебни заседания и общо 19 466 дела са разгледани с участие на прокурор. Общият брой на подадените протести в апелативния район е 1 111, от които 1 034 са въззивни, а 77 са касационни протести. Спрямо предходния отчетен период се наблюдава сравнителна устойчивост по отношение на уважените от съда въззивни протести и увеличение на уважените от съда касационни протести.

През отчетната 2016 година, съдилищата са върнали на прокуратурите от апелативния район 730 дела, което в процентно съотношение е 6,25% спрямо общия брой на внесените за разглеждане в съда 11 689 досъдебни производства. Постановени са 5,44% оправдателни съдебни актове от общо решените от съда дела.

Както в предходните години, така и през 2016 г., в дейността на прокуратурите от апелативния район, приоритетен характер имат наказателните производства взети на специален надзор, както и тези за някои категории тежки престъпления и такива със значим обществен интерес. По всички тях прокурорите и разследващите органи осъществяват своите функции с особено внимание, насочено към повишени изисквания за качеството на работата и успешно приключване на производствата.

Специалният надзор е осъществяван в съответствие с Указание, утвърдено със заповед на Главния прокурор на Република България. Общият брой досъдебни производства, взети на специален надзор за отчетния период, за Апелативния район - София е 268 бр., като за 2015г. те са били 176 бр. Сравнението на тези показатели сочи съществено увеличение на броя на тези дела с 52 %.

Производствата, свързани с корупция, взети на специален надзор, за отчетния период отново са повече на брой от предходни отчетни периоди – 113 бр.

По отношение на досъдебните производства, водени срещу магистрати, също се констатира увеличение на наблюдаваните производства от Софийска градска прокуратура - 59 бр. за 2016 г. при 50 бр. през 2015 г. и 13бр. през 2014г. От тях 31 дела са водени срещу прокурори, 22 срещу съдии и 6 срещу следователи. Предадени на съд са 10 лица по 10 досъдебни производства, от които един е осъден с влязла в сила присъда, като няма оправдани лица.

Натовареността на прокурорите от Софийския апелативен район бележи увеличение през изминалата 2016 г., като общият брой на прокурорски актове и участие в съдебни заседания е 558 706.

Най-сериозният фактор за качествено изпълнение на служебните задължения и постигане на по-добри резултати е професионалната компетентност, мотивираност и отговорност на самите магистрати.

През изминалата 2016 г. беше извършена проверка на дейността на Софийската апелативна прокуратура от Инспектората на ВСС, приключила с акт, в който се посочват отлични резултати и липса на препоръки към институцията.

По предложение на Главния прокурор Сотир Цацаров до Прокурорската колегия на ВСС, е взето решение по Протокол № 14/05.04.2017 за поощряване на административния ръководител на САП – апелативен прокурор Албена Вутова, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, като е удостоена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, което беше връчено по време на отчетното събрание от представителя на ВСС.

След представянето на годишния доклад бяха изслушани и обсъдени въпроси, касаещи текущата работа на прокуратурите от апелативния район, конкретни количествени показатели, както и щатната численост и натовареност на прокурорите.

Представителите на Висшия съдебен съвет, Върховната касационна прокуратура и Софийския апелативен съд дадоха положителна оценка на цялостната дейност на АП – София.