Благоевградската окръжна прокуратура изправя на подсъдимата скамейка управител на общинско дружество за безстопанственост

6 Април 2017 г.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Т. Гикински за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Т. Гикински за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 1 от Наказателния кодекс.

През 2013 г. обвиняемият Гикински бил избран от Общинския съвет в гр. Сандански за управител на „Увекс“ ЕООД, чийто едноличен собственик е Общината. Въз основа на това решение кметът сключил с него договор за възлагане на управлението на дружеството.

На 25.07.2013 г. в Общински съвет гр. Сандански било входирано питане от 175 жители и собственици на имоти в с. Кръстилци относно възможността за водоснабдяване на селото с питейна вода. Писмото било представено на вниманието на кмета, който го препратил на „Увекс“ ЕООД за решаване по компетентност.

Две седмици по-късно бил изготвен технически проект за обект „Водоснабдяване с. Кръстилци, община Сандански“ и количествена стойностна сметка. Дейностите включвали изграждане на външен водопровод, каптаж „Хралупата“, „Кръстилци“ АС и оборудване, селищна водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка. Било получено предварително съгласие на кмета на Община Сандански и общинския съвет, който приел решение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за с. Кръстилци.

В качеството на управител на „Увекс“ ЕООД обвиняемият Гикински разпоредил изграждането на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Хралупата до НР „Кръстилци“, като дейностите продължили в периода януари – април 2014 г. При строителството били използвани материали от склада на дружеството, както и заплащани необходимите разходи за извършваните дейности.

Всички тези действия, свързани с изграждането на водопровода, били извършвани без необходимите разрешителни. Преди всичко, не било издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. Липсвало разрешение за водовземане, както и за ползване, от Басейнова дирекция – Западно-беломорски район гр. Благоевград, съгласно Закона за водите. Преди започването на строителните дейностите не било извършено и предварително проучване на качеството на водата, което е задължително условие при проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи.

В резултат на неправилни стопански дейности, несъвместими с дължимата грижа, обвиняемият Гикински разрешил разходване на средства на „Увекс“ ЕООД за изграждането на съоръжение с вода, чиито качества не отговарят на необходимите изисквания за питейно-битови цели.

От назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че направените за въпросния обект разходи възлизат на 91 077.18 лв.

Предстои насрочване на делото срещу обвиняемия Гикински, причинил на дружество „Увекс“ ЕООД значителна имуществена вреда.