Софийска окръжна прокуратура подаде протест срещу решение на Общинска избирателна комисия - гр. Елин Пелин

8 Февруари 2017 г.

В хода на проверка по прокурорска преписка, наблюдавана от Окръжна прокуратура – София, било установено, че след провеждане на местни избори през 2015 г. и избор на Ивайло Симеонов за кмет на Община Елин Пелин, същият продължава да е съдружник в търговско дружество „С.С.И“ ООД.

В хода на проверка по прокурорска преписка, наблюдавана от Окръжна прокуратура – София, било установено, че след провеждане на местни избори през 2015 г. и избор на Ивайло Симеонов за кмет на Община Елин Пелин, същият продължава да е съдружник в търговско дружество „С.С.И“ ООД.

С оглед на това обстоятелство ОП – София е сезирала Общинската избирателна комисия – гр. Елин Пелин за нарушение на разпоредбата на чл. 41 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. С нея се забранява участие на кметовете на общини да извършват търговска дейност и се въвежда задължение в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на търговската дейност и/или за освобождаването му от заеманата длъжност. Законодателната цел на въведените забрани е елиминирането на всяка потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси.

Въпреки това Ивайло Симеонов е продължил участието си като съдружник в „С.С.И“ ООД, като прекратяване на участието му в дружеството е вписано едва на 20.01.2017 г., което се установява след справка в Търговския регистър.

С Решение от 27.01.2017 г. ОИК – гр. Елин Пелин е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Община гр. Елин Пелин.

На 07.02.2017 г. Софийската окръжна прокуратура е подала протест срещу това решение пред Административен съд – София област.