Осъдителна присъда за „пране на пари“ постигна Окръжната прокуратура в Кюстендил

22 Ноември 2016 г.

Три години „Лишаване от свобода“ с изпитателен петгодишен срок и глоба в размер на 30 000 лева – това наказание е наложено от първоинстанционния съд на И. Иванов за извършено от него престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. ал. З, т. 2, във вр. с ал. 2, пр. 2 и вр. с ал. 1, пр. 1 и пр. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.

Три години „Лишаване от свобода“ с изпитателен петгодишен срок и глоба в размер на 30 000 лева – това наказание е наложено от първоинстанционния съд на И. Иванов за извършено от него престъпление по чл. 253, ал. 5, във вр. ал. З, т. 2, във вр. с ал. 2, пр. 2 и вр. с ал. 1, пр. 1 и пр. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.

Той е подсъдим по обвинителен акт, внесен от Окръжна прокуратура – Кюстендил, за това, че през периода от 06.08.2008 г. до 09.10.2009 г., като клиент на „Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД - финансов център гр. Кюстендил, извършил финансови операции и сделка с имущество, получил и използвал парични средства в размер на 745 970,96 лв., за които към момента на получаването им знаел, че са придобити чрез престъпления.

През 2008 г. Иванов представлявал фирма „Вигоми-М“ ООД – изпълнител по договора с „Булгартрансгаз“ ЕАД, сключен във връзка с изграждането на обект „Преносен газопровод високо налягане „Добрич – Силистра“ и АГРС Силистра. Задълженията му по този договор били свързани с действията по подготовка и осигуряване на необходимите документи за осъществяване на процедурите по придобиване на вещни права върху засегнатите от строителството земи във връзка с изграждането на газопровода с дължина около 85 км. За тази цел възложителят - „Булгартрансгаз“ ЕАД предал на изпълнителя разработения парцеларен план за трасето, засягащ общо 1492 недвижими имота на териториите на гр. Добрич и гр. Силистра, а данните за земеделските и горските територии били извлечени от карти, получени от Министерството на земеделието и горите.

За установяването на собствениците и подготвянето на договорите за сервитути през отделните имоти подсъдимият Иванов установил контакти с няколко лица от гр. Горна Оряховица, гр. Силистра, с. Койнарджа и с. Войново, обл. Силистра. Ангажираните от него срещу съответното възнаграждение лица, представяйки се за пълномощници на „Булгартрансгаз“ ЕАД, се срещали със собствениците на земите, въвеждали ги в заблуждение за размера на изплащаното обезщетение за сервитутното право, изплащали им по 20-30 лева за декар и предоставяли за подпис предварително изготвени декларации по ДОПК и пълномощни.

По-късно всеки един от собствениците на земеделски земи, винаги бил представляван от пълномощник - един от тримата свидетели Тодоров, Шарбанов, Христов, като праводател, който сключвал договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД като правоприемател за учредяване на правото да прокарва през собствения му земеделски имот преносен газопровод срещу заплащане на еднократно обезщетение в определен размер.

По този начин в нотариалните кантори в гр. Силистра, гр. Добрич и в гр. Тервел били подписани общо 338 договора, като упълномощените били задължени „да разпределят и предадат паричните суми на всички съсобствениците на имота“. Съгласно сключените договори за правоприемство от „Булгартрансгаз“ ЕАД на сметките на упълномощените от собствениците на земеделските земи били преведени парични средства. Въпреки договорните клаузи Тодоров, Шарбанов, Христов не предали полагащите на хората суми, с което не изпълнили своите задължения.

За реализиране на престъпните си намерения обвиняемият Иванов предварително открил няколко разплащателни сметки в „Юробанк и Еф Джи България“ АД – финансов център гр. Кюстендил, както на свое име, така и на имената на тримата свидетели – Тодоров, Шарбанов, Христов. По-късно същите лица упълномощили Иванов да ги представлява пред банката и да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и други операции без ограничение по въпросните банкови сметки. Именно по тези сметки на тримата „Булгартрансгаз“ ЕАД превело различни суми в общ размер на 745 970,96 лв. На свой ред, Иванов се възползвал от тези средства като извършил 51 финансови операции - нареждал преводи от една сметка в друга или изтеглял пари.

През ноември 2009г. новият изпълнителен директор на „Булгартрансгаз” ЕАД разпоредил да се извърши вътрешен одит на управлението, контрола и текущото състояние на дружеството. Било установено, че при изповядването на сделките между представителите на „Булгартрансгаз” ЕАД и лицата, през чиито имоти преминава газопровод „Добрич – Силистра”, не са били изготвяни навреме и ползвани пазарни оценки на имотите от лицензиран оценител, чрез който да се установи действителната пазарна цена на сервитута, въпреки че за целта дружеството имало сключен договор. Освен това било констатирано, че цените, посочени в оценките на земите, значително превишават пазарните цени за региона, т.е. че са доста завишени.

С действията си подсъдимият Иванов осъществил четири от формите на изпълнителни деяния на престъплението „изпиране на пари“, а именно: финансови операции - прехвърляне на имущество по банкови сметки, сключване на сделка - покупко-продажба на валута, получаване - установяване на фактическа власт върху парични средства, чрез получаването им на каса и използване - оползотворяване на имуществото в свой или чужд интерес.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Софийски апелативен съд.