Районната прокуратура в Дупница протестира наредби на общините Бобов дол, Рила и Бобошево, касаещи издаване на разрешения за поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане

17 Август 2016 г.

Районна прокуратура – Дупница внесе в Административен съд – Кюстендил протести против Наредбите за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и открити обекти и елементи за градското обзавеждане на територията на общините Бобов дол, Рила и Бобошево.

Районна прокуратура – Дупница внесе в Административен съд – Кюстендил протести против Наредбите за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и открити обекти и елементи за градското обзавеждане на територията на общините Бобов дол, Рила и Бобошево.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл. 55, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинските съвети в Бобов дол, Рила и Бобошево са приели Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и открити обекти и елементи за градското обзавеждане на територията на техните общини. В тях са уредили реда за поставяне на преместваеми обекти в поземлени имоти – частна, общинска и държавна собственост.

Прокуратурата е констатирала в тях противоречия с по-висок по ранг нормативен акт, а именно Закона за устройство на територията.

В наредбата на общински съвет Бобов дол е предвидено, че: „В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика на поземления имот…“., докато в закона е регламентирано, че „В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на изрично писмено съгласие на собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ”.

Друго е противоречието в приетите от Общински съвети Бобошево и Рила подзаконови актове и то касае изискването, според което „ при съсобственост на имота е необходимо нотариално заверено съгласие на съсобственика с отразен в него срок”.

Въпросът, който се поставя, е законосъобразността на изискването за „нотариално заверено съгласие” в трите наредби.

Доколкото посочените наредби са подзаконов нормативен акт, това противоречие с нормативен акт от по-висока степен е в разрез с установените принципи в чл. 15 и следващите текстове от Закона за нормативните актове и води до незаконосъобразност на отделните текстове от посочените по-горе наредби на Общинските съвети – Бобов дол, Рила и Бобошево.

Поради тези съображения Районна прокуратура – Дупница счита, че конкретните разпоредби от този акт трябва да бъдат отменени.