20 Май 2016 г.

Районна прокуратура – Бяла Слатина внесе в съда протест срещу Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС-Борован

Сподели

Районна прокуратура – Бяла Слатина внесе в Административен съд - Враца протест против Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС-Борован.

Районна прокуратура – Бяла Слатина внесе в Административен съд - Враца протест против Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС-Борован.

На основание Закона за общинската собственост, Общински съвет – Борован е приел Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Наредбата е била приета с Решение от 19.09.2008 г. на Общинския съвет, а последните изменения и допълнения към нея са приети с Решение от 28.09.2012 г.

В посочената наредба прокуратурата е констатирала редица противоречия с по-висок по ранг нормативен акт, а именно Закона за общинската собственост. В наредбата е посочено, че „промяната в предназначението на обектите на общинска собственост от публична в частна и обратно се извършва с решение на общинския съвет, взето „с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници“, докато в закона е предвидено различно мнозинство в двете хипотези, като за първата е предвидено мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а за втората - повече от половината от общия им брой.

Другото противоречие в приетия от Общинския съвет подзаконов акт касае разпореждане с вещи, общинска собственост, тъй като не е посочено, че това следва да се извършва след взето решение на общинския съвет.

Спорен, според държавното обвинение, е и член в Наредбата, регулиращ кръга лица, на които може да се учреди право на строеж без търг и конкурс, като в т.1 са посочени лица, за които е било предвидено в Закона за общинската собственост такава възможност, но въпросният текст в закона е отменен към настоящия момент.

В чл. 64 от Наредба №4 на Общински съвет – Борован е предвидена възможност за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, без провеждане на тръжна процедура и без решение на общинския съвет. В протеста е посочено и за това противоречие на разпоредбите в Наредбата спрямо Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за общинската собственост.

Доколкото посочената наредба е подзаконов нормативен акт, това противоречие с нормативен акт от по-висока степен е в разрез с установените принципи в чл. 15 и следващите текстове от Закона за нормативните актове и води до незаконосъобразност на отделните членове от Наредбата № 4 Общински съвет – Борован за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и създава възможност за злоупотреби и корупционни практики.

Поради тези съображения Районна прокуратура – Бяла Слатина счита, че отделните разпоредби от този акт трябва да бъдат отменени.