27 Ноември 2020 г.

Правила за организацията на работата на прокурорските помощници в Апелативна прокуратура - София

Сподели

         УТВЪРДИЛ,

         АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

         РАДОСЛАВ ДИМОВ

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА ПРОКУРОРСКИТЕ ПОМОЩНИЦИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

         Чл. 1. Настоящите Правила за организацията на работата на прокурорските помощници в Апелативна прокуратура – София (Правилата) уреждат начина, по който се организира работата на съдебните служители на длъжност „прокурорски помощник" в АП – София, техните задължения и реда за тяхното назначаване.

         Чл. 2. Прокурорските помощници в Апелативна прокуратура – София подпомагат административния ръководител, неговите заместници и прокурорите при АП – София, в работата им.

         Чл. 3. (1) Прокурорските помощници в АП – София се назначават от административния ръководител - апелативен прокурор на АП – София след  конкурс за съдебен служител на основание чл. 343, ал. 1 от ЗСВ и чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрацията на прокуратурата на Република България (ПАПРБ), по реда, установен в Кодекса на труда, ЗСВ и чл. 100б от ПАПРБ.    

(2) Длъжността „прокурорски помощник“ в АП – София се заема само след проведен конкурс. 

(3) Не се допуска преназначаване по реда на чл. 343, ал.2 от ЗСВ от каквато и да е длъжност в администрацията на ПРБ на длъжност „прокурорски помощник“.

         Чл. 4. Кандидатите за длъжността следва да отговарят, както на общите изисквания съгласно чл. 340а, ал.1 и ал. 2 от ЗСВ и чл. 91  от ПАПРБ, класификатора на длъжностите в администрацията на ПРБ, издаден от прокурорската колегия на ВСС, и длъжностната характеристика за заемане на длъжността, така също и на специфичните изисквания по чл. 162 от ЗСВ.

         Чл. 5. Задълженията на прокурорските помощници в АП – София са разписани в длъжностните им характеристики и съответстват на регламентираните такива в ЗСВ и ПАПРБ. Основните задължения на прокурорския помощник са, както следва:

                  1. изготвя проекти на прокурорски актове;

                  2. изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

                  3. проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;

                  4. изготвя писмени становища по конкретни въпроси;

                  5. участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове.

         Чл.6. Работата на прокурорските помощници се ръководи и контролира от административния ръководител на Апелативна прокуратура – София.

        Чл.7. Непосредственото възлагане на задачите на прокурорските помощници става чрез писмено или устно разпореждане на апелативния прокурор или неговите заместници.

         Чл. 8. Прокурорите при АП – София могат да  възлагат задачи на прокурорските помощници само с изричното съгласие на административния ръководител.

         Чл. 9. Прокурорските помощници в АП – София съгласуват изготвени вътрешни актове на прокуратурата и указват съдействие на съдебните служители в рамките на своята компетентност.  

         Чл. 10. Прокурорските помощници следва да изпълняват възложените им задачи в определените за това срокове.

         Чл. 10.  Прокурорските помощници носят отговорност за резултатите от изпълняваните от тях функционални задължения.

         Чл. 12. При изпълнение на възложените им задачи прокурорските помощници осъществяват професионални контакти с магистрати и съдебни служители от ПРБ, както и с органи и организации в кръга на своите функционални задължения.

         Чл. 13. Всеки един от прокурорските помощници води книга, в която отразява работата си – описва всеки един изготвен от него проект на акт, справка или друг вид документ. 

         Чл. 14. При изпълнение на служебните си задължения и в обществени си живот прокурорските помощници при АП – София следва да имат поведение съобразено с професионалната етика и да не накърняват престижа на съдебната власт. 

         Чл. 15. Прокурорските помощници са длъжни да пазят ката служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.

         Чл. 16. Във връзка с изпълнение възложеното им, прокурорските помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници и на трети лица.  

         Чл. 17. Прокурорските помощници в АП – София участват в различни форми на обучение за повишаване на професионалната си квалификация, организирани от НИП, ПРБ и други организации, а така също и по собствена инициатива.

         Чл. 18. Прокурорските помощници при АП – София се атестират и повишават в ранг по реда предвиден в ПАПРБ. 

 

         Преходни и Заключителни разпоредби

         § 1. Настоящите Правила са изготвени на основание чл. 246а, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

         § 2. Настоящите Правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване със заповед от административния ръководител-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

                                                                                                                     Изготвил………………

                                                                                                                                  /Ивайло Таков/