8 Юли 2019 г.

Създаване в Апелативна прокуратура – София на електронен регистър на заявленията с искане по членове 15-22 от Регламент /ЕС/ 2016/679 и чл.53 и сл. от Закона за защита на личните данни

Сподели

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 Да се създаде в Апелативна прокуратура – София електронен регистър /Приложение № 1/ на заявленията с искане по членове 15-22 от Регламент /ЕС/ 2016/679  и чл.53 и сл. от Закона за защита на личните данни /Приложение № 2/, подавани до административния ръководител на Апелативна прокуратура – София от лица, чиито лични данни се обработват в Апелативна прокуратура – София.

Заповед 707 - 2019 г.

Заявление - Приложение № 2 към заповед 707 - 2019 г.