24 Април 2019 г.

Правила за медийна комуникация в Апелативна прокуратура - София

Сподели

Настоящите правила уреждат взаимодействието с медиите при предоставяне на информация за работата на Апелативна прокуратура – София и окръжните и районните прокуратури от Софийския апелативен район.

 

П Р А В И Л А

 

ЗА МЕДИЙНА КОМУНИКАЦИЯ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

 

I.              Общи положения: цели, задачи, принципи.

 

II.           Служители, отговарящи за комуникацията с медиите.

2.1. Права и задължения на говорителите на прокуратурите.

2.2. Права и задължения на съдебния служител на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ (пресаташе).

 

III.         Начин на взаимодействие между говорителите, прокурорите от Апелативен район – София и служителя на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ в АП – София. Прилагане на принципа на съгласуваност при предоставяне на информацията на медиите.

 

IV.         Инструменти за комуникация с медиите:

-            прессъобщения/съобщения за медиите;

-            съобщения, публикувани на интернет страницата на ПРБ, САП и др.;

-            отговори на журналистическите запитвания;

-            опровержение и право на отговор;

-            представяне на Годишните доклади за работа на съответната прокуратура;

-            брифинг;

-            пресконференция;

-            интервю, участие в радио и телевизионни предавания, други медийни изяви;

-            специални събития, в т.ч. кръгли маси, срещи по повод професионални или национални празници, семинари, дни на отворените врати и др.;

-            информационни кампании.

 

 

 

                                 I.                        Общи положения: цели, задачи, принципи.

1.1. Настоящите правила уреждат взаимодействието с медиите при предоставяне на информация за работата на Апелативна прокуратура – София и окръжните и районните прокуратури от Софийския апелативен район.

1.2.  Работата с медиите има за цел:

-       осигуряване на постоянна информираност на обществото за дейността на Апелативна прокуратура – София, както и окръжните и районните прокуратури от апелативния район;

-       повишаване на общественото доверие към прокуратурата като гарант за защита на правовия ред, затвърждаване на авторитета на прокуратурата, както в обществото, така и сред нейните служители;

-       предоставяне по достъпен начин на обективна информация за дейността на прокурорите и разследващите органи;

-       повишаване на ефективността на двустранната комуникация с оглед обективното отразяване на дейността на прокуратурата;

-       общовъзпитателно въздействие и повишаване на правната култура на гражданите.

1.3.  Предоставянето на информацията се осъществява в съответствие с:

-       разпоредбите на Конституцията относно основните права на гражданите;

-       Наказателно-процесуалния кодекс;

-       Закона за съдебната власт, Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на класифицираната информация;

-       Комуникационна стратегия на съдебната власт, приета от Висшия съдебен съвет /решение – протокол № 10/05.03.2015 г./;

-       Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-9/24.03.2015 г. на Главния прокурор, изменени и допълнени със Заповед № РД-02-08/12.04.2019 г. на Главния прокурор.

1.4.                     При предоставяне на информация се спазват следните принципи:

-                     законност и безпристрастност;

-                     съгласуваност;

-                     бързина, точност и достъпност;

-                     зачитане на правата на гражданите;

-                     защита на тайната на разследването;

-                     защита на личните данни;

-                     защита на класифицираната информация;

-                     спазване на презумпцията за невиновност;

-                     равнопоставеност на всички медии.

                              II.         Служители, отговарящи за комуникация с медиите.

Комуникацията с медиите в Апелативна прокуратура – София се осъществява, съгласувано с говорителя на Апелативна прокуратура – София, с апелативния прокурор и с говорителя на главния прокурор, от:

-       административните ръководители на прокуратурите,

-       говорителите на прокуратурите,

-       наблюдаващите прокурори по преписките и досъдебните производства,

-       съдебните служители на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ в Апелативна прокуратура – София, Софийска градска прокуратура, Софийска районна прокуратура.

2.1.                     Права и задължения на говорителите на прокуратурите:

Задължения:

-       Предоставят информация за дейността на съответната прокуратура;

-       Предоставят информация за хода и резултатите от разследването по конкретни преписки и досъдебни производства, при съгласие на наблюдаващия прокурор и след съгласуване с административния ръководител на съдържанието на тази информация;

-       Определят вида и съдържанието на рубриките на интернет страницата на съответната прокуратура и носят отговорност за актуалността и достоверността на информацията в нея;

-       Периодично представят обобщени резултати от дейността на съответната прокуратура по актуални теми;

-       Предоставят на служителя на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ в Апелативна прокуратура - София информация за конкретни преписки и досъдебни производства, към които има подчертан медиен и обществен интерес.

Права:

-          Да изискват пряко от прокурорите сведения по преписки и досъдебни производства, като начинът и сроковете за предоставяне на информацията се определят от административния ръководител;

-          Да потърсят съдействие от наблюдаващия прокурор, служителя на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ в САП, говорителя на САП, говорителя на главния прокурор и директор на дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор при изпълнение на задълженията им като говорители.

2.2.                     Права и задължения на съдебния служител на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ (пресаташе):

Задължения:

-       Подпомага административните ръководители и говорителите на съответните прокуратури в Апелативен район – София при работата им с медиите;

-       Осъществява информационния обмен с пресцентъра на Прокуратурата на РБ;

-       Следи и анализира публикациите в медиите, отнасящи се до Апелативна прокуратура – София /Софийски апелативен район, както и за събитията и процесите в съдебната система като цяло;

-       Установява и поддържа регулярни контакти с представителите на медиите. Поддържа регулярни контакти с говорителя на главния прокурор, с директора на дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор с цел обмен на информация и изпълнение на задачите;

-       Прави предложения до административния ръководител на Апелативна прокуратура – София за публична реакция при наличие на журналистически интерес към теми с повишен обществен отзвук. Всяка дейност съгласува с говорителя на Апелативна прокуратура – София;

-       Регулярно се информира за дейността на прокуратурите от апелативния район на Апелативна прокуратура – София и при необходимост предлага организирането на тематични информационни кампании с оглед популяризиране на дейността на прокуратурите;

-       Изготвя прессъобщения и снимков материал от публични участия и изяви на административния ръководител на АП – София, негови заместници или прокурори;

-       Изпраща прессъобщения и снимков материал до медии (централни, регионални) по електронна поща, до пресцентъра на Прокуратурата на Република България за публикуване на интернет-страницата, както и публикува информацията на сайта на Апелативна прокуратура – София, след съгласуване с говорителя на АП – София, административния ръководител и с говорителя на Главния прокурор;

-       Оказва съдействие при проучванията, провеждани от сектор „Връзки с обществеността и протокол“ при АГП и/или външни организации;

-       Подпомага организирането и провеждането на медийни обучения;

-       Дава мнения по постъпили молби, запитвания, жалби и предложения, свързани с медийното отразяване на дейността на прокуратурата;

-       Организира брифинги, пресконференции, специални събития;

-       Поддържа и регулярно актуализира база данни на централни и регионални медии (мейлинг лист);

-       Подпомага с препоръки говорителите на прокуратурите от Софийския апелативен район с оглед подобряване на медийната политика.

Права:

-       Да получава пряко от административните ръководители и говорителите, както и от определени за целта от тях служители от прокуратурите от Софийския апелативен район, информация по преписки и дела, анализи и статистически отчети;

-       Да получава пряко от съответните наблюдаващи прокурори информация по конкретни преписки и дела.

III.                      Начин на взаимодействие между говорителите, прокурорите от Апелативен район – София и служителя на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ в АП – София. Прилагане на принципа на съгласуваност при предоставяне на информацията на медиите.

Взаимодействието между служителите на Апелативен район-София, отговарящи за комуникацията с медиите, се осъществява при спазване на принципите за своевременно предоставяне на актуална информация, оперативност, експедитивност и съгласуваност.

3.1. Експертите „Връзки с обществеността“ на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура следва да информират своевременно експерта „Връзки с обществеността“ на Апелативна прокуратура – София за прессъобщения, публикувани на техните интернет-страници.

3.2. Говорителите на Окръжните прокуратури следва ежеседмично да изготвят бюлетин с информация за дейността на ОП и съответните районни прокуратури за: внесени в съда обвинителни актове, внесени в съда искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, сключени споразумения, постигнати осъдителни присъди, внесени протести, уважени протести, ЕЗА и др. по дела, свързани с по-висока от обичайната обществена опасност на деянието или дееца, по преценка на говорителя на съответната прокуратура. Бюлетинът следва да съдържа информация за съответния акт и кратко резюме.

3.3. Обобщената информация и копие от съответния акт се изпраща от говорителя на съответната ОП на служебния електронен адрес на експерта „Връзки с обществеността“: [email protected]

3.4. График за предоставяне на информацията:

Окръжна прокуратура – Благоевград – всеки понеделник

Окръжна прокуратура – Видин – всеки понеделник

Окръжна прокуратура – Враца – всеки вторник

Окръжна прокуратура – Кюстендил – всеки вторник

Окръжна прокуратура – Монтана – всяка сряда

Окръжна прокуратура – Перник – всяка сряда

Окръжна прокуратура – София – всеки четвъртък

Графикът има за цел регулярно постъпване на информацията в Апелативна прокуратура – София и своевременно изготвяне на прессъобщения за медиите, като има препоръчителен характер. Допустими са отделни отклонения от графика с оглед служебните ангажименти на говорителите.

3.5. В приоритетен порядък, извън графика по т. 3.5., се изпраща информацията по дела със засилен медиен интерес. За целта говорителите на съответните прокуратури, съгласувано с наблюдаващите прокурори, следва незабавно да предоставят кратка информация и по възможност копие от съответния прокурорски или съдебен акт на служителя „Връзки с обществеността“ в АП – София (по електронна поща), който своевременно да изготви прессъобщение.

3.6. Прокурорите в АП – София следва да уведомяват служителя „Връзки с обществеността“ в АП – София за предстоящи заседания по дела с обществен интерес, а впоследствие и за съдържанието на определението/решението/присъдата, постановени от Апелативен съд - София. По дела със засилен медиен интерес е препоръчително присъствието на експерта „Връзки с обществеността“ на съдебните заседания с цел експедитивно изготвяне на прессъобщения за хода на съответното дело.

3.7. При необходимост, в процеса на изготвяне на конкретно прессъобщение, експертът „Връзки с обществеността“ може да прави уточняващи запитвания към съответния прокурор или говорител на прокуратура.

3.8. Експертът „Връзки с обществеността“ съгласува съобщенията до медиите с говорителя на Апелативна прокуратура – София, след което те последователно се представят на вниманието на Административния ръководител на Апелативна прокуратура – София и на говорителя на главния прокурор. След тяхното одобрение и нанесените евентуални корекции прессъобщението се изпраща до Пресцентъра на Прокуратурата на РБ за публикуване на интернет-страницата на ПРБ и се публикува на интернет-страницата на САП. В случаите, когато информацията в прессъобщението се отнася до дейността на Окръжна прокуратура, то се изпраща и на нейния говорител за сведение и публикуване на сайта на съответната окръжна прокуратура.

IV.                      Начини и инструменти за комуникация с медиите.

Работата на прокуратурата, от една страна, и работата на медиите, от друга, са строго специфични дейности, като реализацията на всяка от тях е свързана с императивни изисквания за форма, съдържание, срокове. За установяване на пълноценно сътрудничество между прокуратурата и медиите е необходимо и двете страни да познават специфичните за всяка от тях проблеми и задължения. За да се постигне синхрон в съвместната работа, е необходимо комуникацията между правораздавателните институции и медиите да се осъществява двупосочно и при установени критерии.

 

Основни инструменти за комуникация с медиите са:

-          прессъобщения/съобщения за медиите;

-          съобщения, публикувани на интернет страницата на ПРБ, САП, окръжните прокуратури и др.;

-          отговори на журналистическите запитвания;

-          опровержение и право на отговор;

-          представяне на Годишните доклади за работа на съответната прокуратура;

-          брифинг;

-          пресконференция;

-        интервю, участие в радио и телевизионни предавания, други медийни изяви;

-          специални събития, в т.ч. кръгли маси, срещи по повод професионални или национални празници, семинари, дни на отворени врати и др.;

-          информационни кампании.

4.1.                     Прессъобщението (съобщение за медии) е един от най-използваните инструменти за комуникация с медиите. Неговото предимство е, че в максимално кратък срок позволява да предостави информация във връзка с конкретна новина, повод, събитие. Съобщения до медиите се изготвят по различни информационни поводи:

-          извършвани проверки, вкл. и по реда на надзора за законност

-          водени наказателни производства

-          административни, организационни промени в работата на прокуратурите

-          кадрови промени в прокуратурите

-          внесени в съда актове

-          участие в съдебни производства

-          постановени осъдителни или оправдателни присъди

-          внесени протести

-          инициативи на прокуратурите, нововъведения

-          работа по проекти

-          официални срещи, посещения, специални събития

-          статистическа информация.

Πpeccъoбщeниятa имат определен формат, който следва да се спазва (за ефективен се счита принципът на „обърнатата пирамида“). Заглавията трябва да са написани така, че веднага да привличат внимание, да имат новинарско звучене. Обемът на текста на съобщението не следва да надхвърля една стандартна страница, да съдържа не повече от пет параграфа, като всеки параграф се състои не повече от две-три изречения. Информацията се предоставя на достъпен за гражданите книжовен език, като в същото време задължително трябва да бъде прецизна и точна. Прессъобщенията за конкретни наказателни производства се изготвят въз основа на данните по делото и съобразно закона, като обемът и съдържанието на предоставяната в него информация се съгласува с наблюдаващия прокурор. Информацията се предоставя във вид, който не представя обвиняемия като виновен, докато вината му не бъде доказана, в съответствие със закона. При наличие на подходящ снимков материал към прессъобщението, той може да бъде добавен с цел визуализиране на събитието.

Публикуването на прессъобщения на интернет страниците на ПРБ, САП и прокуратурите от Апелативен район – София дава възможност за своевременно оповестяване на новината на неограничен кръг читатели. Регулярното публикуване на новини на съответните институционални интернет-страници води до тяхното възприемане, респ. използване като актуален и надежден източник за информация и допълнително онагледяване на работата на прокуратурата.

4.2.                     При постъпване на журналистически запитвания същите следва да са в писмен вид (електронна поща). Подателите задължително посочват медията, за която работят и за която се изисква информацията, служебен пощенски или електронен адрес за получаване на отговор, както и телефон за обратна връзка. В случаите, когато въпросите са изпратени от медията до окръжните и районните прокуратури от Софийския апелативен район, отговорът се изготвя от говорителя на съответната прокуратура, след съгласуване на обема и характера на информацията с наблюдаващия прокурор  и административния ръководител. При необходимост може да бъде потърсено съдействие на служителя на длъжност експерт „Връзки с обществеността“ в Апелативна прокуратура - София.

Темите, свързани с работата на прокуратурите, с конкретни дела и осъдителни присъди предизвикват интерес и особено внимание от страна на гражданите, но в същото време с оглед спецификата на проблематика могат да бъдат манипулируеми при поднасянето им от страна на медиите, едностранчиво и некоректно представени. При подобни случаи на разпространение на невярна информация може да се потърси право на отговор или опровержение на некоректен журналистически материал. То дава възможност на прокуратурата да представи своя позиция по въпросната тема, излагане на факти и аргументи, което на свой ред да даде на читателите/зрителите алтернативна гледна точка за сформиране на мнение. За всеки конкретен случай обаче следва да се преценява целесъобразността на подобна реакция, както и дали опровержението да бъде изпратено само до отделната медия или и до останалите за по-широко представяне на становището на прокурорската институция по засегнатите теми.

4.3.                     Специално внимание следва да се отдели на представянето на Годишните доклади за работата на Софийска апелативна прокуратура и прокуратурите от апелативния район. Освен изготвяне и публикуване на обобщени справки или резюме на докладите, може да се организират публични представяния на основните направления в работата на съответна прокуратура и конкретни резултати по тях чрез организиране на специални събития – работни срещи с експерти, журналисти, със студенти по право и др. По този начин прокуратурата показва прозрачност в своята работа и дава публична отчетност за свършеното.

4.4.                     При необходимост от оперативно информиране на медиите относно конкретни дела, постановления или въпроси, касаещи работата на прокуратурата като цяло, често използвана форма за комуникация е провеждане на брифинг. Неговата основна характеристика е краткост, като продължителността на събитието е не повече от 30 минути, което предполага лаконично представяне на информация и данни по зададени въпроси и теми.

4.5.                     Пресконференции се провеждат при значим информационен повод и предоставят възможност за директен контакт с журналистите, което допринася за затвърждаване на диалога между прокуратурата и медиите. Провеждането им изисква прецизна организация с отчитане на следните фактори: своевременно анонсиране, време и място на провеждане, формулиране на тематичен фокус, основни тези, участници в събитието, детайлен план на самото събитие, предварително подготвяне на материали за присъстващите журналисти.

4.6.                     Участието в радио и телевизионни предавания, интервюта и други медийни изяви на представители на прокуратурата допринасят за повишаване на гражданското доверие към работата на органите на държавното обвинение, за изграждане на реална обществена представа за институцията. Те съдействат и за повишаване на правната култура на гражданите чрез разясняване на принципни юридически въпроси. В същото време при организиране и провеждане на подобни медийни изяви следва да се имат предвид спецификата на работата на прокуратурата, наложените от закона ограничения от една страна относно вида ѝ, както и вида и спецификата на медията в сравнение с друга. Сред задължителните изисквания при подготовката на интервю са: предварително предоставяне на въпроси от страна на медията, анализ на получените въпроси, набавяне на необходимата информация, формулиране на основните тези и акценти в отговорите, стилистична обработка на отговорите, уточнения относно времетраенето на предаването, начините (пряко, на запис) и времето на излъчване, евентуални други участници в дискусията.

4.7.                     Провеждане на специални събития, в т.ч. кръгли маси, срещи по повод професионални или национални празници, семинари, дни на отворените врати, е специфичен инструмент за създаване на публичност. Сами по себе си те се състоят от разнообразни елементи: тематичен повод (съществени законодателни промени, правно-обучителни, поощрителни), диалогичен формат (двустранна комуникация).

4.8.                     Информационните кампании се организират най-често във връзка със законодателната практика, съществени законодателни промени и имат по-дългосрочен период и по-мащабна рамка за реализиране с участие на различни целеви аудитории. Те предизвикват и насочват обществен дебат по интересуващата тема, подпомагат формирането на трайни позитивни нагласи към дейността на прокуратурата в общественото мнение, допринасят за диалогичност и обратна връзка.

Принципът за равнопоставеност е основен в работата с медиите. По време на неформалните срещи и двете страни следва да се съобразяват със законовите разпоредби и правилата за професионална етика. Допустими са разяснения по принципни правни въпроси, които биха спомогнали за по-доброто разбиране и оттам - за адекватното отразяване на конкретно дело.

Без да бъде нарушавана конфиденциалността на информацията, може да бъде изградена рамка за добро партньорство и сътрудничество между разследващите журналисти и прокуратурата, което ще допринася за развитие на журналистическата и гражданска инициатива от една страна, както и укрепване на авторитета на прокуратурата от друга. Именно медиите са тези, които биха могли да направят обществено достояние резултатите от работата на съответната прокуратура.

 

Настоящите Правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.