Прокуратурата следи за спазване на законността, като:

  • ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
  • може да извършва разследване;
  • привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа
  • обвинението по наказателни дела от общ характер;
  • упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
  • предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
  • в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.