Защита на личните данни

Прокуратурата на Република България е администратор на лични данни с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

Като администратор на лични данни, ПРБ обработва лични данни при изпълнение на нормативно установените за прокуратурата функции и задължения, на дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията, както и при осъществяването на функциите на Бюрото по защита при главния прокурор, съгласно ЗЗЛЗВНП. Лични данни в ПРБ се обработват и при осъществяване на дейността на администрацията по направленията управление на човешки ресурси, финансово-стопански дейности, стопанисване на сградния фонд и при осъществяване на контрол на достъпа до сгради.

Обработваните данни могат да бъдат предоставени на други органи и лица, съгласно нормативно установени задължения. Съхраняването на данните се извършва съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, на коригиране или изтриване на лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, както и да подава жалба до КЗЛД.

Правата на физическите лице по отношение на администратора на лични данни се упражняват чрез подаване на заявление, съгласно разпоредбите на глава V на ЗЗЛД.

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:

тел. : 02/80 360 13, e-mail: [email protected]

За контакт с Прокуратурата на Република България:

София 1061, бул. „Витоша” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.prb.bg