Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Издаване на удостоверения за неприключени наказателни производства от и чрез Районна прокуратура - Стара Загора.

Удостоверения на лица за наличие/липса на данни за обвинения срещу тях по неприключени наказателни производства (без такива по реда на чл. 147, ал.1, т.1, б.„г“ на Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ)) се издават по искане на самите лица всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа:

- В Районна прокуратура - Стара Загора в приемната за граждани на партерния етаж в гр. Стара Загора на административната сграда на ул. „Свети Княз Борис“ № 77:

- В Териториално отделение в гр.Казанлък към Районна прокуратура - Стара Загора, на адрес гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий" № 16

- В Териториално отделение в гр.Чирпан към Районна прокуратура - Стара Загора, на адрес гр.Чирпан, бул. "Георги Димитров" №59, ет. 1

- В Териториално отделение в гр.Раднево към Районна прокуратура - Стара Загора, на адрес гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 1;

- В Териториално отделение в гр.Гълъбово към Районна прокуратура - Стара Загора, на адрес гр.Гълъбово, ул. „Стефан Стамболов“ № 2, ет.3,

след подаване на следните документи:

1. Заявление по образец (с попълнени всички изискуеми данни за заявителя, както и за къде да послужи удостоверението);

2. Оригинал на документ, удостоверяващ заплащането на таксата в размер на 2 (два) лева, която се заплаща по един от следните начини:

 

- Предварително по следната банкова сметка на Районна прокуратура - Стара Загора:

Банка : „Обединена българска банка“ АД – клон Стара Загора.
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG24UBBS81553100090019

 

- При подаването на заявлението чрез ПОС-терминално устройство на място  - на местата, където е инсталирано такова - ( Териториално отделение - Казанлък, Териториално отделение - Раднево и  Териториално отделение - Гълъбово ).

 При подаването на документите лицата представят документ за самоличност.

Изготвените удостоверения се издават в срок до 5 работни дни, считано от деня, следващ датата на подаване на заявлението и се предават на заявителя срещу подпис от 08:30 часа до 17:00 часа на мястото на подаване на заявлението.

Правила за издаване на удостоверения на лица в РП-Стара Загора.