В Приемната на районна прокуратура можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от РП за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства , но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

 3. Да получите информация за:

  • структурата и правомощията на прокуратурата;
  • реда за упражняване на законови права, когато това е свързано с дейността на прокуратурата;
  • точния ред за достъп до преписки и дела;

 4. Да получите образци на най-често подаваните молби и жалби.

В приемната на районна прокуратура не можете да получите правна консултация!