Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Стара Загора

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 03.4.2019 Светла Йоргачкова съдебен деловодител Декларация
2 19.12.2023 Светла Йоргачкова съдебен деловодител Декларация