Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Стара Загора

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 22.5.2018 Павлина Павлова съдебен деловодител Декларация
2 30.5.2018 Атанаска Найденова завеждащ служба РД Декларация
3 1.6.2018 Мая Велкова съдебен администратор Декларация
4 1.6.2018 Минка Карамалакова съдебен деловодител Декларация
5 4.6.2018 Станислава Найденова съдебен деловодител Декларация
6 4.6.2018 Татяна Тодорова-Чакалова съдебен деловодител Декларация
7 5.6.2018 Марияна Василева съдебен деловодител Декларация
8 5.6.2018 Светла Йоргачкова съдебен деловодител Декларация
9 5.6.2018 Мариела Димитрова-Караколева съдебен деловодител Декларация
10 5.6.2018 Бонка Султанова съдебен деловодител Декларация
11 5.6.2018 Цветелина Дянкова административен секретар Декларация
12 6.6.2018 Деяна Иванова старши спец.-счетоводител Декларация
13 6.6.2018 Валентин Колъксъзов системен администратор Декларация
14 6.6.2018 Росица Гърбева съдебен деловодител Декларация
15 7.6.2018 Величка Алексиева-Савова съдебен деловодител Декларация
16 7.6.2018 Мария Митева съдебен деловодител Декларация
17 7.6.2018 Дарина Иванова съдебен статистик Декларация
18 7.6.2018 Албена Андреева главен счетоводител Декларация
19 7.6.2018 Албена Воева съдебен деловодител Декларация
20 7.6.2018 Евгения Господинова-Стефанова съдебен деловодител Декларация
21 23.04.2019 Деян Господинов системен администратор Декларация
22 07.11.2019 Радостина Карабашева старши спец.-счетоводител Декларация
23 15.01.2020

Петя Стоева

съдебен деловодител Декларация
24 23.01.2020 Детелина Колева съдебен деловодител Декларация
25 30.01.2020 Снежана Дечкова съдебен деловодител Декларация
26 27.04.2020 Елена Христова съдебен деловодител Декларация
27 28.04.2020 Анелия Трифонова съдебен деловодител Декларация
28 27.07.2020 Нина Акбашева съдебен деловодител Декларация
29 27.07.2021

Венелин Георгиев

системен администратор Декларация
30 17.11.2021 Нели Ганчева съдебен деловодител Декларация
31 04.07.2022 Нели Ганчева съдебен деловодител Декларация
32 20.10.2022 Александър Александров прокурорски помощник Декларация
33 06.12.2022 Снежана Хаджиева съдебен деловодител Декларация
34 03.07.2023 Снежана Хаджиева съдебен деловодител Декларация