Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Стара Загора

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 27.6.2018 Мариела Димитрова-Караколева съдебен деловодител Декларация
2 4.7.2018 Валентин Колъксъзов системен администратор Декларация
3 4.7.2018 Марияна Василева съдебен деловодител Декларация
4 4.7.2018 Станислава Найденова съдебен деловодител Декларация
5 4.7.2018 Албена Воева съдебен деловодител Декларация
6 4.7.2018 Евгения Господинова-Стефанова съдебен деловодител Декларация
7 4.7.2018 Павлина Павлова съдебен деловодител Декларация
8 4.7.2018 Мая Велкова съдебен администратор Декларация
9 4.7.2018 Атанаска Найденова завеждащ служба Декларация
10 4.7.2018 Татяна Тодорова-Чакалова съдебен деловодител Декларация
11 5.7.2018 Светла Йоргачкова съдебен деловодител Декларация
12 6.7.2018 Деяна Иванова старши спец.-счетоводител Декларация
13 6.7.2018 Албена Андреева главен счетоводител Декларация
14 6.7.2018 Росица Гърбева съдебен деловодител Декларация
15 6.7.2018 Бонка Султанова съдебен деловодител Декларация
16 6.7.2018 Цветелина Дянкова административен секретар Декларация
17 9.7.2018 Мария Митева съдебен деловодител Декларация
18 9.7.2018 Минка Карамалакова съдебен деловодител Декларация
19 9.7.2018 Величка Алексиева-Савова съдебен деловодител Декларация
20 9.7.2018 Дарина Иванова съдебен статистик Декларация
21 9.7.2018 Мария Георгиева чистач Декларация
22 9.7.2018 Ивелин Кралев шофьор-призовкар Декларация
23 21.12.2018 Катя Добрева чистач Декларация
24 19.03.2019 Деян Господинов системен администратор Декларация
25 28.10.2019 Радостина Карабашева старши спец.-счетоводител Декларация
26 02.01.2020 Детелина Колева съдебен деловодител Декларация
27 03.01.2020 Петя Стоева съдебен деловодител Декларация
28 30.01.2020 Снежана Дечкова съдебен деловодител Декларация
29 04.03.2020 Петя Вълчанова чистач Декларация
30 16.03.2020 Ивелина Денкова съдебен деловодител Декларация
31 02.04.2020 Румен Петров работник, поддръжка сгради Декларация
32 28.04.2020 Елена Христова съдебен деловодител Декларация
33 28.04.2020 Анелия Трифонова съдебен деловодител Декларация
34 24.07.2020 Нина Акбашева съдебен деловодител Декларация
35 27.07.2021 Венелин Георгиев системен администратор Декларация
36 17.11.2021 Нели Ганчева съдебен деловодител Декларация
37 01.07.2022 Нели Ганчева съдебен деловодител Декларация
38 20.10.2022 Александър Александров прокурорски помощник Декларация
39 21.11.2022 Снежана Хаджиева съдебен деловодител Декларация
40 15.06.2023 Снежана Хаджиева съдебен деловодител Декларация