Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Стара Загора

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1
2
3

Забележка: Към момента няма служители на Районна прокуратура гр. Стара Загора, които да са подали декларация за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.