10 Февруари 2014 г.

Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура - София"

Сподели

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – София“

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 17.02.2014 г. в 11:00 часа, в сградата на Окръжна прокуратура - София, гр. София, ул. „Съборна“ № 7, Зала № 301, ет. 3.
Заседанието е публично и на него право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

От Комисията, назначена със Заповед № 77 от 30.01.2014 г. на и.ф административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София.