Всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.

В деловодството можете да подадете сигнал, жалба или молба:

 • за извършено престъпление от общ характер;
 • за издаване на преписи от прокурорски актове;
 • срещу актове на прокурор;
 • за издаване на удостоверения за наличие на досъдебни производства.

В деловодството можете да направите справка за движението на преписка или досъдебно производство, но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.
В Деловодството не можете да получите правна консултация!

Функции на деловодството

В рамките на посоченото работно време деловодството на Окръжна прокуратура София осъществява контакти с граждани, като представя на страните по преписки и досъдебни производства срещу лична карта и/или упълномощени от тях лица следната информация:

 • входящ номер, по който е записана тяхната жалба, молба или сигнал;
 • информация за движението по преписка;
 • издава преписи от постановления на ОП - София, след заплащане на държавната такса по сметка на прокуратурата в размер на 2 /два/ български лева за първа страница и по 1/един/ лев за всяка следваща страница;
 • издава удостоверения за наличие на досъдебни производства, след заплащане на държавна такса в размер на 2 /два/ български лева и вносна бележка.

Издаването на удостоверение за наличието или липса на висящи наказателни производства се извършва независимо от местоживеенето на лицето, в срок от 3 работни дни.


Молба образец можете да получите в деловодството на ОП София.


Приемно време на Окръжен прокурор

Всеки последен петък на месеца от 09.00 до 12.00 часа, след записване на телефон 02/8005 841 или 02/8005 801 или на адрес: град София, ул "Съборна" №7, стая 506.


Набирателни сметки

Сметки за такси

Окръжна прокуратура София
Уникредит Булбанк
Клон София, филиал Батенберг
Банкова сметка: BG19 UNCR 9660 3120 0418 10


Сметки, по които се внасят парични гаранции

Окръжна прокуратура София
Уникредит Булбанк
Клон София, филиал Батенберг
Банкови сметки:

 • в български лева - BG44 UNCR 9660 3320 3736 17
 • в евро - BG52 UNCR 9660 3620 3736 18
 • в щатски долари - BG14 UNCR 9660 3620 3736 23