6 Юли 2021 г.

Декларация от прокурорите и следователите от съдебния район на Окръжна прокуратура гр. Смолян

Сподели

С настоящата декларация подкрепяме изцяло изразената позиция от ръководството на Прокуратурата на Република България от 05.07.2021г. по повод изявления на представители на изпълнителната власт относно работата на прокурорите в страната.
Считаме за недопустимо  и несъвместимо с принципите на правовата държава вмешателството на политически фигури и представители на други власти в работата на прокуратурата, като част от независимата съдебна власт. 
В редица свои становища Консултативният съвет на европейските прокурори, който е създаден от Комитета на министрите на Съвета на Европа, е застъпвал необходимостта от гарантиране  независимостта на прокурорите, която  произтича от независимостта на съдебната власт като цяло. 
В Римската харта от 17 декември 2014г. e записано: „Прокурорите трябва да бъдат самостоятелни в своите решения и да изпълняват задълженията си без външен натиск или вмешателство, като се спазват принципите на разделение на властите и отговорността.“   
Прокурорите и следователите от район Смолян ще продължат да отстояват европейските ценности и да се ръководят от Конституцията и законите в страната. 
Ще продължим професионалното и ефективно взаимодействие с всички органи и институции, имащи отношение към противодействие и разкриване на престъпления с цел защита на обществения интерес и правата на гражданите. 
Позицията ни ще бъде изпратена до Президента на Република България, до служебния министър-председател на Република България, до посолствата на страните членки на Европейския съюз в България, до посолството на САЩ в България, до посолството на Обединеното Кралство Великобритания в България, до Европейската комисия, до Комисията „ГРЕКО“ и до Венецианската комисия.