Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура- гр. Пловдив

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна  прокуратура- гр. Пловдив"

Съобщение 07.02.2014

Във връзка с участието Ви в обществената поръчка, с предмет: „Извършване на периодични  медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив” Ви уведомяваме, че отварянето на плика с ценовото Ви предложение ще се извърши на 10.02.2014 г. от 14,00 часа в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, ет. ІІ, Заседателна зала.
На основание чл.69а ал.3  от ЗОП право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Упълномощаването  да  бъде  извършено  с  нотариална  заверка  на  подписа.
Датата, мястото и часът са публикувани и на интернет-страницата на Възложителя.
                                    
Мариян  Попов-прокурор  при  АП-Пловдив           
Председател на Комисия, назначена със Заповед № АП-78/20.12.2013 г.


06.11.2013

Апелативна прокуратура гр.Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл.”Съединение”№ 3, на основание Решение ОПИ  № 002/06.11.2013 г. на Административния ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив, упълномощен със Заповед № ЛС-138/21.01.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна  прокуратура- гр. Пловдив"
Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, ет. 8, стая 01, Деловодство АП- гр. Пловдив.

Обявление

Решение

Информация за изпълнен договор

Тръжна документация