Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Апелативна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения.

Съобщение 16.08.2013

Отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената обществената поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура гр.Пловдив” ще се извърши на 12.09.2013 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, ет. ІІ, Заседателна зала.

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Упълномощаването да бъде извършено с нотариална заверка на подписа.

Мариян Попов - прокурор при АП-Пловдив                              

Председател на Комисия, назначена със Заповед № АП-52/07.08.2013г.


26.06.2013

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Апелативна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Решение

Обявление

Информация за изпълнен договор

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя след регистрация на e-mail: [email protected]Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, ет. 8,стая 01,Деловодство АП Пловдив.

Тръжна документация