Декларация

18 Април 2012 г.

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

      по чл. 12, т. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1  и чл. 19, ал. 1 от Закона за  

              предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

            Долуподписаният полк. Данчо Петров Данов в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 20 от ЗПУКИ – заместник на Военно-апелативния прокурор при Военно-апелативна прокуратура

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

             Във връзка с изпълнението на служебните ми задължения като член на комисия, назначена със заповед № 46/15.02.2012 г. на Военно-апелативния прокурор за провеждане на конкурс чрез оценка по документи и събеседване с кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник във Военно-апелативна прокуратура”,е налице частен интерес по конкретен повод по отношение участието и класирането на кандидата Илиян Кръстев Сотиров.

           Частният интерес е породен от факта, че с бащата на кандидата – Кръстьо Сотиров, сме в много добри приятелски отношения от 1980 г., които поддържаме и сега, което по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ е конфликт на интереси по конкретен повод.

 

 

 гр. София, 18.04.2012 г.                                                                              Декларатор: _____п______

                                                                                                                                    /полк. Данов/