1000 София, ул. „Позитано”№ 24А, ет. 7, ст. 3
Работно време: от понеделник до петък от 8.30 – 17.00 часа

В деловодството на Военно – апелативна прокуратура можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор,

Подаването на сигнал, жалба или молба може да осъществите по следните начини:

  • подадени на място в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, саморъчно подписани;
  • изпратени по пощата или по факс, собственоръчно подписани
  • изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само по коитио сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършават по телефон.

Във Военноапелативна прокуратура не можете да получите правна консултация.