СПИСЪК на служители, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

СПИСЪК

на съдебните служители от Военно-апелативна прокуратура,

неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име

Длъжност

Вид декларация