БАНКОВИ СМЕТКИ

 

1. Банкова сметка за внасяне на такси за издаване на удостоверения и преписи от Териториално отделение Казанлък

при Районна прокуратура гр. Стара Загора:

 

           Банка : "Райфайзенбанк (България)" ЕАД - клон Стара Загора 

           BIC: RZBBBGSF

           IBAN: BG26RZBB91553100090019

Всички такси могат да бъдат платени и безкасово, чрез използване на ПОС терминално устройство, което се намира в деловодството на Териториално отделение Казанлък на следния адрес :

гр.Казанлък , ул."Отец Паисий " №16