РЕГИСТРИ И ДЕКЛАРАЦИИ

1. Регистър за декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Районна прокуратура - гр. Казанлък.

входящ №
дата на завеждане име и фамилия длъжност декларация

1
06.07.2018г. Ивелина Денкова съдебен статистик декларация

2

09.07.2018г.
Радиана Илиева съдебен деловодител декларация

3
09.07.2018г. Радостина Георгиева главен счетоводител декларация

4

09.07.2018г.
Соня Каращранова съдебен деловодител декларация

5
10.07.2018г. Васил Иванов шофьор - куриер декларация

6
10.07.2018г. Венелин Георгиев системен администратор декларация

7
10.07.2018г. Татяна Гяурова съдебен деловодител декларация

8

12.07.2018г.
Ралица Рачева административен секретар декларация

9
12.07.2018г. Андриана Кънева съдебен деловодител

декларация

10

12.07.2018г.
Ваня Христова

съдебен деловодител

декларация

11 12.07.2018г. Веселинка Дечева

архивар

декларация

12

13.07.2018г.
Марияна Хасърбасанова

призовкар

декларация

13 13.07.2018г.

Мима Мирева
завеждащ служба

декларация

14

13.07.2018г.

Радка Павлова
съдебен деловодител

декларация

15 13.07.2018г. Румяна Костадинова съдебен
деловодител

декларация

16 05.02.2020г. Славка Щонова - Карчева съдебен деловодител

декларация

2. Регистър за декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура - гр. Казанлък.

входящ № дата на завеждане име и фамилия длъжност декларация
1 29.05.2018г.

Венелин Георгиев
системен администратор декларация
2 30.05.2018г.

Ивелина Денкова

съдебен статистик

декларация

3 30.05.2018г. Мима Мирева

завеждащ служба

декларация

4 31.05.2018г.

Андриана Кънева

съдебен деловодител

декларация

5 31.05.2018г. Ваня Христова

съдебен деловодител

декларация

6 31.05.2018г.

Радиана Илиева съдебен деловодител

декларация

7 05.06.2018г.

Веселинка Дечева
архивар

декларация

8 05.06.2018г.

Радка Павлова

съдебен деловодител

декларация

9 05.06.2018г.

Соня Каращранова
съдебен деловодител

декларация

10 06.06.2018г. Марияна Хасърбасанова призовкар

декларация

11 06.06.2018г. Ралица Рачева

админстративен секретар

декларация

12 06.06.2018г.

Румяна Костадинова
съдебен деловодител

декларация

13 07.06.2018г. Радостина Георгиева

главен счетоводител

декларация

14 07.06.2018г. Татяна Гяурова съдебен деловодител

декларация

15 05.02.2020г. Славка Щонова - Карчева съдебен деловодител

декларация

3. Регистър на декларациите за промяна с декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура - гр. Казанлък.

Забележка: Към момента няма служители на Районна прокуратура - гр. Казанлък, които да са подали декларация за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ. 

4. Списък на съдебните служители от Районна прокуратура - гр. Казанлък, неподали декларации по ЗПКОНПИ в срок


 
 Всички служители на Районна прокуратура - гр. Казанлък са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок.