Структура и организация

Районна прокуратура - Казанлък обслужва територията на общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево, Гурково. Според данни от Националния статистически институт към 30.12.2015г. общият брой на населението е 110 143 души. Районна прокуратура – Казанлък обслужва територия от 1929 кв. км. През района преминават главни пътища от международно и републиканско значение. Разположени са големи промишлени обекти и обекти от отбранителната промишленост. Наблюдава се засилваща се демографска криза, водеща до намаляване на трудоспособното население в млада възраст, а от друга страна се концентрират райони със смесено население, където влияят различни фактори и довеждат до увеличаване на престъпността.