Правомощия и компетентност

Правомощия

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

Компетентност

В компетентността на Районна прокуратура е да образува и ръководи разследването, повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, както следва:

 1. Престъпления против личността:
  • убийство по непредпазливост - чл.122
  • склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл.127
  • тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл.128 - чл.129
  • отвличане и противозаконно лишаване от свобода - чл.142, чл.142а
  • блудство, изнасилване, кръвосмешение, склоняване към проституция, отвличане с цел разврат, порнография - чл.149 - чл.159
  • трафик на хора - чл.159а
 2. Престъпления против собствеността
  • кражба - чл.194 и сл.
  • грабеж - чл.198
  • длъжностно присвояване - чл.201 и сл.
  • обсебване - чл.206
  • измама - чл.209 и сл.
  • изнудване - чл.213 и сл.
 3. Стопански престъпления - чл.220 - чл.227
 4. Престъпления против кредиторите - чл.227б - чл.227е
 5. Престъпления в отделните стопански отрасли - чл.228 и сл.
  • бракониерство - чл.237 и сл.
  • нарушение на валутното законодателство - чл.251
  • укриване на данъци - чл.255а
 6. Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл.269 и сл.
  • незаконно преминаване на държавна граница - чл.279 и сл.
 7. Длъжностни престъпления - чл.284 - чл.285
 8. Престъпления против правосъдието - чл.286 и сл.
  • набедяване - чл.286
  • лъжесвидетелстване - чл.290
 9. Документни престъпления - чл.308 - чл.319
 10. Престъпления против реда и общественото спокойствие - чл.320 и сл.
  • самоуправство - чл. 323
  • хулиганство - чл.325
 11. Общоопасни престъпления - чл.330 и сл.
  • държане, търговия, производство и др. на огнестрелно оръжие - чл.339
  • ПТП - чл.343 и сл.
  • ПОМПС - чл.346 и сл.

При осъществяване на дейността си Районна прокуратура разпорежда на РПУ извършването на предварителни проверки с оглед установяване на данни за извършени престъпления.

В зависимост от резултатите от тези проверки прокурорът се произнася с мотивирани постановления за образуване или отказ да се образува наказателно производство. От компетентността на РП е решаване въпросите на досъдебното производство, свързани с преобразуване, прекратяване, спиране на наказателно производство, разпореждане с веществените доказателства, отводи на разследващите органи и други; извършване на проверки и внасяне на предложения за задължителни лечения по чл.157 ЗЗ.
Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура.