2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Районна прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
       
       

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
1/11.06.2021г. Хари Харалампиев Съдебен деловодител  
       
 
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2020г.
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
1/11.06.2021г. Анжела Тенишева Съдебен деловодител  
2/11.06.2021г. Аня Алчева Съдебен деловодител  
3/11.06.2021г. Десислава Димитрова Съдебен деловодител  
4/11.06.2021г. Елжана Кьорова Съдебен деловодител  
5/11.06.2021г. Златина Костова Старши специалист, счетоводител и касиер  
6/11.06.2021г. Иванка Дикмева Съдебен деловодител  
7/11.06.2021г. Лиляна Филипова Съдебен деловодител  
8/11.06.2021г. Мариана Бакалова Съдебен деловодител  
9/11.06.2021г. Мария Разкалинска Съдебен деловодител  
10/11.06.2021г. Милена Моневска Съдебен секретар  
11/11.06.2021г. Михаела Заимова Главен счетоводител  
12/11.06.2021г. Николина Търпанова Съдебен деловодител  
13/11.06.2021г. Светла Кабова Завеждащ служба РДА  
14/11.06.2021г. Милена Коруева Съдебен деловодител  
15/11.06.2021г. Станка Бозукова Съдебен деловодител  
16/11.06.2021г. Янка Шереметева Главен специалист човешки ресурси  
       
       
 
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
1/17.05.2021 Харитон Харалампиев Главен счетоводител РП Крумовград  
    

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в РП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
       
    

 

СПИСЪК на лицата - съдебни служители в администрацията на РП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които на се подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на РП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали
     
Забележка:Всички съдебни служители от администрацията на Районна  прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.