ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Районна прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
       

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
 
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2022г.
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
  Аня Алчева Съдебен деловодител  
  Десислава Димитрова Съдебен деловодител  
  Елжана Орешкова Съдебен деловодител  
  Златина Костова Старши специалист, счетоводител и касиер  
  Иванка Дикмева Съдебен деловодител  
  Лиляна Филипова Съдебен деловодител  
  Мариана Бакалова Съдебен деловодител  
  Мария Разкалинска Съдебен деловодител  
  Михаела Заимова Главен счетоводител  
  Светла Кабова Завеждащ служба РДА  
  Милена Коруева Съдебен деловодител  
  Станка Бозукова Съдебен деловодител  
  Янка Шереметева Главен специалист човешки ресурси  
  Анжела Тенишева Съдебен деловодител  
  Иванка Димитрова Съдебен администратор  
  Румяна Димитрова Прокурорски помощник  
  Боряна Алексиева Съдебен деловодител  
  Владимир Бекяров Съдебен деловодител  
  Харитон Харалампиев Съдебен деловодител  
  Магдалена Христова Съдебен деловодител  
 
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
    

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в РП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
       
    

 

СПИСЪК на лицата - съдебни служители в администрацията на РП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които на се подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на РП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали
     
Забележка:Всички съдебни служители от администрацията на Районна  прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.