ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
1/21.06.2018г. Лозка Стоянова завеждащ служба РДА  
2/21.06.2018г. Станка Бозукова съдебен деловодител  
3/21.06.2018г. Златина Костова старши специалист-счетоводител, касиер  
4/21.06.2018г. Диян Профиров шофьор-призовкар  
5/21.06.2018г. Михаела Заимова главен счетоводител  
6/21.06.2018г.  Светла Кабова съдебен деловодител  
7/21.06.2018г. Янка Шереметева главен специалист административна дейност  
8/22.06.2018г. Милена Пенкова съдебен администратор  
9/26.06.2018г. Мария Разкалинска  съдебен деловодител  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
1/23.05.2018г. Николина Търпанова съдебен секретар  
2/01.06.2018г. Мария Разкалинска съдебен деловодител  
3/04.06.2018г. Желязка Петрова съдебен деловодител  
4/15.06.2018г. Лозка Стоянова завеждащ служба РДА  
5/18.06.2018г. Светла Кабова съдебен деловодител  
6/18.06.2018г. Станка Бозукова съдебен деловодител  
7/27.06.2018г. Михаела Заимова главен счетоводител  
8/06.07.2018г. Милена Пенкова съдебен администратор  
9/27.06.2018г. Златина Костова старши специалист, счетоводител и касиер  
10/09.08.2018г. Янка Шереметева главен специалист административна дейност  
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2017г.
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
       
    

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в РП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Районна  прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали забележка
       
    

СПИСЪК на лицата - съдебни служители в администрацията на РП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които на се подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на РП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред име, фамилия на декларатора длъжност в РП-Кърджали
     
Забележка:Всички съдебни служители от администрацията на Районна  прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.