11 Юни 2013 г.

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина

Сподели

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги, осигуряващи комплексно обслужване на работещите в Районна прокуратура гр. Гълъбово от служба по трудова медицина.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги, осигуряващи комплексно обслужване на работещите в Районна прокуратура гр. Гълъбово от служба по трудова медицина, съгласно изискванията на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове.

Информация за поръчката (връзка към електронните документи публикувани в Агенцията за обществени поръчки)

На 15.07.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.