Статут и функции

Дейността на Районна прокуратура гр. Гълъбово се обуславя от задълженията на Прокуратурата предвидени в Конституцията на РБ и другите подзаконови нормативни актове, указанията дадени от ВКП, плановете на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора и годишния план на Районна прокуратура гр. Гълъбово.

Районна прокуратура гр. Гълъбово следи за стриктното изпълнение на законите на територията на община Гълъбово. Територията на Община Гълъбово обслужва следните населени места: гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Великово, с. Главан, с. Искрица, с. Медникарово, с. Мусачево, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Помощник, с. Разделна.

Територията на Районна прокуратура гр. Гълъбово се обслужва от Районно управление „Полиция” гр. Гълъбово.

Компетентност и правомощия

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.