Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Гълъбово

Вх. №

Дата на завеждане


Име и фамилия Длъжност Декларация
1 10.07.2018 Детелина Колева Административен секретар Декларация
2 10.07.2018 Мария Шишманова главен счетоводител Декларация
3 10.07.2018 Радостина Радева съдебен деловодител Декларация
4 10.07.2018 Северина Господинова съдебен секретар Декларация
5 10.07.2018 Шинка Николова съдебен деловодител Декларация
6 10.07.2018 Петя Вълчанова чистач Декларация