Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Гълъбово

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 5.6.2018 Северина Господинова съдебен секретар Декларация
2 7.6.2018 Мария Шишманова главен счетоводител Декларация
3 7.6.2018 Детелина Колева административен секретар Декларация
4 7.6.2018 Радостина Радева съдебен деловодител Декларация
5 8.6.2018 Шинка Николова съдебен деловодител Декларация