За гражданите

     ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО ИЛИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

 

    Лицата, пострадали от акт на домашно насилие,  от закана с убийство или от нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, имат право на:

 Безплатна медицинска и правна помощ:

    Съдействие от институции – дирекция „Социално подпомагане“, отдел “Закрила на детето“, кризисни центрове, здравни служби и др. Съдействие от районен съд, районна прокуратура и органите на МВР

 Безплатна медицинска помощ:

     По искане на пострадалото лице всеки лекар /вкл.и личния лекар/ е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания  или следи от насилие.

     За снабдяване със съдебномедицинско удостоверение за констатиране на причинени увреждания или следи от насилие пострадалите могат да се обръщат към Катедра „Съдебна медицина“ към УМБАЛ“ Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ № 11 или към кабинети на съдебни лекари, находящи се в гр. Стара Загора, ул.“Св.Княз Борис“ № 87/ бившата стоматология – прегледа е срещу заплащане/. За оказване на спешна и неотложна медицинска помощ пострадалите лица могат да се обръщат към ФСМП - Гълъбово , Многопрофилна болница за активно лечение" ЕАД, гр. Гълъбово, ул.“Алеко Константинов“ № 10 или на тел.112.

 Безплатна правна помощ:

     Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита / чл. 22 ал.1 т.7 от Закона за правната помощ/ – имат право на безплатна правна помощ съобразно чл. 21 от ЗПП. Безплатната правната помощ по Закона за правната помощ се предоставя в случаите, когато по закон се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство, както и ако страната с оглед здравословното, материалното или семейното си състояние не разполага с необходимите средства, за да заплати възнаграждение на адвокат. Искането за правна помощ се отправя чрез молба до Националното бюро за правна помощ. Към молбата за безплатна правна помощ се прилагат и като доказателства издадени от съответните компетентни органи документи за семейното и имотно състояние.

Адрес за контакт: гр. София – 1421, ул.”Развигор” № 1, тел. 028193200.

    Националното бюро за правна помощ администрира Национален телефон за първична правна помощ -  0700 18 250 , който функционира всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа /на цената само на телефонния разговор/ и на който може да се получи безплатна правна консултация от опитни адвокати.

 Съдействие от институции:

  • Дирекция “Социално подпомагане“ - Гълъбово - гр.Гълъбово, ул.”Георги Бенковски” № 13Б, телефон : 0418/ 6 24 53 - в случаи на осъществено домашно насилие в присъствието на или над малолетно или непълнолетно лице, поставено под запрещение или на лице с увреждания.
  • Кризисен център „Самарянска къща“ гр. Стара Загора, ул.”Патриарх Евтимий” № 57, тел. 042 – 62 10 83, 042 64 11 11 – осигурява социално – психологическа подкрепа, денонощна закрила, подслон и професионална помощ, финансова и юридическа подкрепа. Основната цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.
  • Районен съд гр. Гълъбово – ул.“Стефан Стамболов“ № 2, 0418/ 68 420
  • Районна прокуратура - Гълъбово – ул.“ Стефан Стамболов“ № 2, 0418/ 68 401, 68 402, 68 403
  • Районно управление на МВР гр. Гълъбово – ул.“Георги Бенковски“ № 13, 0418 / 6 25 31, за спешни повиквания – тел. 112.
  • Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадали – тел.02/981 93 00, 02/980 75 48 – безплатна психологическа консултация и помощ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     За такси за издаване на удостоверения:

       Дължимите такси за издаване на удостоверения от Районна прокуратура гр. Гълъбово, както и таксите предвидени в т.6 3 от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието,  ще се внасят по следната сметка:

БАНКА:  „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД КЛОН ГЪЛЪБОВО
IBAN:  BG42BPBI79353159434300
BIC:  BPBIBGSF

   

     За гаранции по ЗОП:

БАНКА:  „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД КЛОН ГЪЛЪБОВО
IBAN:  BG06BPBI79353359434301
BIC:  BPBIBGSF