Списък на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Гълъбово, неподали декларации по ЗПКОНПИ в срок

Всички служители на Районна прокуратура гр. Гълъбово са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок.