16 Октомври 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи

Сподели

Предметът на обществената поръчка включва извършването на услуги и дейности, осигуряващи изпълнението на задължението на Работодателя съгласно изискванията на Приложение 5 към чл. 8 от Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл.9 от Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей и становище на обслужващата Служба по трудова медицина.

Предметът на обществената поръчка включва извършването на услуги и дейности, осигуряващи изпълнението на задължението на Работодателя съгласно изискванията на Приложение 5 към чл. 8 от Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл.9 от Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей и становище на обслужващата Служба по трудова медицина. Осигуряване от изпълнителя извършването на медицински прегледи и изследвания както следва: медицински прегледи от: специалист вътрешни болести със снемане на анамнеза, общ здравен статус, измерване на тегло, ръст, кръвно налягане и пулс; невролог със снемане на общ неврологичен статус и преглед на периферна нервна система; офталмолог – оглед състоянието на очите, изследване на зрителна острота и рефракция, оценка на зрението и лабораторни изследвания – изследвания на урина за албумин, кетонни тела, уробилиноген, хемоглобин и захар.

Информация за поръчката (връзка към електронните документи публикувани в Агенцията за обществени поръчки)

На 15.11.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи  за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.