5 Юни 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан”

Откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

Удължаване на срока за получаване на оферти

Разглеждане и оценка на получените оферти

Възлагане и изпълнение на обществената поръчка