Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Чирпан

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 27.06.2018г. Надя Филипова Съдебен деловодител Декларация
2 27.06.2018г. Марийка Видева Главен специалист – административна дейност Декларация
3 27.06.2018г. Донка Тончева Съдебен деловодител Декларация
4 28.06.2018г. Радмила Маринополска Старши специалист – счетоводител Декларация
5 04.07.2018г. Иванка Митева Съдебен деловодител Декларация
6 11.07.2018г. Надя Тотева Завеждащ служба „Регистратура и деловодство“ Декларация