Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Чирпан

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 06.06.2018г. Марийка Видева Главен специалист-административна дейност Декларация
2 06.06.2018г. Радмила Маринополска Старши специалист - счетоводител Декларация
3 06.06.2018г. Надя Тотева Завеждащ служба „Регистратура и деловодство“ Декларация
4 06.06.2018г. Донка Тончева Съдебен деловодител Декларация
5 06.06.2018г. Иванка Митева Съдебен деловодител Декларация
6 06.06.2018г. Надя Филипова Съдебен деловодител Декларация