Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан”

Документи във връзка с провеждането на процедурата

Информация за публикувана обява на портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на Република България/връзка към портала/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на Република България /*връзка към портала/ /

Откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

Удължаване на срока за получаване на оферти

Разглеждане и оценка на получените оферти

Възлагане и изпълнение на обществената поръчка