КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник”

23 Май 2022 г.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник”

по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда – трудов договор за неопределено време

 

Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове, постъпили писма и сигнали. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Изготвя писмени становища по конкретни въпроси. Участва в подготовката на проекти за вътрешни актове.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът да е лице, което:

 • има българско гражданство;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от ПК на ВСС.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно чл. 162 от ЗСВ:

Кандидатът да е лице, което:

 • има висше образование по специалността „Право“;
 • е преминало стажа, определен в чл. 294 от ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;
 • не страда от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща прокурорската дейност и дейността на органите на съдебната власт;
 • компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, правно-информационни системи;
 • работа със стандартно офис-оборудване;
 • добра езикова и писмена култура;
 • умение за работа в екип и комуникативност;
 • оперативност, организационни умения и инициативност;

За заемане на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе, като в състава ѝ участват двама прокурори от ОП – Русе и един прокурор от ВКП. Конкурсът се провежда на три етапа: по документи, решаване на казус  и събеседване.

Първи етап – по документи:

Конкурсната комисия разглежда постъпилите документи, като преценява дали те удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До участие във втори етап на конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявлението.

Комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса. Списъците се поставят на общодостъпно място в Съдебната палата, както и на интернет страницата на ОП Русе: https://prb.bg/opruse/bg/karieri

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса (не по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), началния час и мястото за провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Възражението не спира конкурсната процедура. Административният ръководител се произнася в 3-дневен срок с решение, което е окончателно.

Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Втори етап – решаване на казус:

Решаването на казуса се състои в отговори на 6 (шест) въпроса, като бъде предварително отпечатан за всеки от допуснатите кандидати. Време за решаване на казуса 120 минути. Кандидатите се оценяват по шестобалната система, като всеки верен отговор се оценява с оценка до 1 (с точност до 0,25) според изчерпателното, логичното и последователно изложение на казуса, като оформянето на същия, следва ясно да очертава теоретичните положения, нормативната уредба и съдебната практика. Участниците могат да ползват НК и НПК. Комисията взема всички мерки за запазване в тайна на изпитното задание и осигуряване на анонимност при проверка на резултатите, съгласно чл. 100б, ал. 2, т. „л“ от ПАПРБ. След класиране на кандидатите, до трети етап се допускат само тези, които са получили оценка не по-ниска от 4,50. Решението на Комисията, относно допускането до третия етап на конкурса, се оформя в протокол, след което се изготвя списък на класираните (допуснати и недопуснати) до събеседване кандидати.

След приключване на втория етап, комисията обявява верните отговори на въпросите от казуса.

Трети етап – събеседване:

Събеседването се извършва по реда на входящите номера на подаване на документите за участие в конкурса. С всеки един от кандидатите се провежда събеседване по практически въпроси от областта на наказателното право и процес, основните задължения на прокурорския помощник, мотивация за работа, готовност за поемане на допълнителни трудови ангажименти, способност за работа в екип и други качества, необходими за заемане на длъжността. При събеседването всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,25 като нанася оценките си в индивидуален протокол. Оценката на кандидатите от третия етап представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия.

Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметично число от получената оценка от втори и трети етап (казус и събеседване).

Въз основа на получената крайна оценка, комисията извършва класиране на кандидатите. Когато няколко кандидати имат еднаква крайна оценка, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването за придобиване на висше юридическо образование по специалността "Право".

Комисията заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, комисията представя на административния ръководител протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Със заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе се определя лицето, класирано на първо място, за спечелило конкурса. При неявяването на лицето в 14-дневен срок от получаване на писмената покана, ще бъде поканено лицето, класирано на второ място.

Необходими документи за участие в конкурса: Кандидатите лично или чрез писмено упълномощен представителпредставят следните документи:

 1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец (достъпно на интернет страницата на ОП Русе);
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. декларация по чл.95, ал.2, т.1 от ПАПРБ, вр. чл.340а, ал.1 от ЗСВ – по образец (достъпна на интернет страницата на ОП Русе);
 4. собственоръчно заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право", завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
 5. собственоръчно заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 6. собственоръчно заверено копие от документи, удостоверяващи продължителност на трудов стаж ипрофесионален опит, при наличие на такъв;
 7. медицинско свидетелство за работа;
 8. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 9. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качестваили са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Не се изисква свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от МП, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Не се изисква представяне на удостоверение за липса/наличие на обвинения по неприключили наказателни производства. Същото ще бъде получено по служебен път от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подписва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Окръжна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет.3, ст.4, в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във вестник „Утро” – до 22.06.2022г. включително.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в Окръжна прокуратура – Русе.

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://prb.bg/opruse/bg/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана във в-к „Утро“ на 23.05.2022г.

Прикачени документи