Предприети мерки във връзка с предотвратяване на коронавирусна инфекция (COVID-19)._copy_7230_to_7231

З А П О В Е Д № РД-04-55 гр.Русе, 10.03.2020г.

На основание чл.140 от ЗСВ и Заповед №РД-04-84/09.03.2020г. на Главния прокурор на РБ, предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция /COVID-19/,

З А П О В Я Д В А М:

        1. Да се преустанови приема на граждани в приемните дни на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, до последващо нареждане.

        2. Да се преустанови провеждането на всякакви служебни мероприятия, командировки и други, до последващо нареждане.

        3. С оглед намаляване на контактите да се оповести възможността гражданите да подават жалби и сигнали по електронен път.

        4. Ежедневно – най-малко по два пъти да се почистват работните помещения и общите части на сградите на ОП Русе и ОСлО с дезинфекциращи препарати.

        5. Да се осигури дезинфекциращ гел за ръце за всяко работно помещение в ОП Русе, ОСлО, РП Русе и ТО Бяла.

        6. ОП Русе да се ангажира с доставката на дезинфектанти и еднократни латексови ръкавици за нуждите на прокуратурите в Русенски съдебен  окръг.

        7. Да се спазват препоръките на Министерство на здравеопазването, дадени с оглед превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19).

        Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

        Настоящата Заповед да се сведе до знанието на магистратите и съдебните служители в Окръжна прокуратура – Русе, както и да се оповести на интернет-страницата на прокуратурата.

        Копие от заповедта да се изпрати на РП Русе и АП Велико Търново за сведение. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-          /п/

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ