Ред за издаване на документи, плащане на парични гаранции и банкови сметки

  1. Ред за издаване на удостоверение, че спрямо лицето няма данни за обвинения по неприключени наказателни производства:

При подаване на заявлението за удостоверение гражданите прилагат вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева.

 Таксата  може да бъде заплатена:

-        на място при подаване  на заявлението чрез  ПОС терминално устройство  в сградата на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе, ул. Муткурова 51а, ет. 2, ст. 201;

-       във всеки банков офис по следната сметка на Окръжна прокуратура Русе:

Окръжна прокуратура Русе

Банка ОББ АД –  Русе

IBAN:  BG 34 UBBS80023106034706

BIC: UBBSBGSF

 -      в брой в касата на Окръжна прокуратура – Русе, ул. Муткурова № 51а, ет. 2, ст. 205

 

Бланка на заявление за издаване на удостоверение

 

 

 

  1. Ред за издаване на заверен препис от прокурорски акт:

Подава се молба за издаване на преписи по дела и преписки и след разрешение от наблюдаващият прокурор  се изготвят указаните преписи. При получаването им се представя  вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница.

Таксата  може да бъде заплатена:

-          на място в брой или чрез  ПОС терминално устройство в касата на Окръжна прокуратура - Русе, ул. Муткурова 51а, ет. 2, ст. 201;

-          във всеки банков офис по следната сметка на Окръжна прокуратура Русе:

Окръжна прокуратура Русе

Банка ОББ АД –  Русе

IBAN:  BG 34 UBBS80023106034706

BIC: UBBSBGSF

 

  1. Набирателната сметка,  по която се внасят паричните гаранции, определени с постановление от прокурор или следовател от  Окръжна прокуратура Русе е следната:

Окръжна прокуратура Русе

Юробанк България“ АД

IBAN:  BG 41 BPBI79213368072401

BIC: BPBIBGSF