Ред за издаване на документи, плащане на парични гаранции и банкови сметки

1. Ред за издаване на удостоверение, че спрямо лицето няма данни за обвинения по неприключени наказателни производства:

При подаване на заявлението за удостоверение гражданите прилагат вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева.

 Таксата  може да бъде заплатена:

-        на място при подаване  на заявлението чрез  ПОС терминално устройство  в сградата на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе, ул. Муткурова 51А;

-       в брой в касата на Окръжна прокуратура – Русе, ул.Александровска 57, ет.3, ст.4;

-       във всеки банков офис по следната сметка на Окръжна прокуратура Русе:

Окръжна прокуратура Русе

Банка ОББ АД –  Русе

IBAN:  BG 34 UBBS80023106034706

BIC: UBBSBGSF

 

Бланка на заявление за издаване на удостоверение

 

2. Ред за издаване на удостоверения за наличие или липса за обвинения по неприключили наказателни производства по реда на на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ):

Компетентна да издава удостоверения по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) е Национална следствена служба. Заявления за издаване на тези удостоверения, освен в НСлС могат да се приемат и в окръжните прокуратури в страната, като дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева се  заплаща във всеки банков клон  ЕДИНСТВЕНО  по банковата сметка на Прокуратурата на Република България - ГП, както следва:

Национална следствена служба

Българска народна банка

IBAN BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01

BIC BNBGBGSF

 

Удостоверенията се изготвят в НСлС и оригинален екземпляр се изпраща по пощата на съответната окръжна прокуратура. Получаването на удостоверенията се извършва в Окръжна прокуратура – Русе, ул.Муткурова 51 А,  лично от лицата, за които се отнасят, или от упълномощен техен представител.

Бланка на заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства по реда чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ ППЗЗКИ.

 

3. Ред за издаване на заверен препис от прокурорски акт:

Подава се молба за издаване на преписи по дела и преписки и след разрешение от наблюдаващият прокурор  се изготвят указаните преписи, при получаването им се представя  вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница.

Таксата  може да бъде заплатена:

-          на място в брой или чрез  ПОС терминално устройство в касата на Окръжна прокуратура -Русе, ул.Александровска 57, ет.3, ст.4;

-          във всеки банков офис по следната сметка на Окръжна прокуратура Русе:

Окръжна прокуратура Русе

Банка ОББ АД –  Русе

IBAN:  BG 34 UBBS80023106034706

BIC: UBBSBGSF

 

4. Набирателната сметка,  по която се внасят паричните гаранции, определени с постановление от прокурор или следовател от  Окръжна прокуратура Русе е следната:

Окръжна прокуратура Русе

Юробанк България“ АД

IBAN:  BG 41 BPBI79213368072401

BIC: BPBIBGSF