Деловодството е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в прокуратурата книжа – жалби, молби, сигнали и др.

В деловодството се води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело или преписка, посочете неговия номер, година и прокуратурата, до която изпращате документите.

Входящият номер и датата на постъпване се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.

В Деловодството можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на наблюдаващия прокурор или на Окръжният прокурор.

Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България / 492.2 KB


Стъпки по издаване на удостоверение

Удостоверението за изтърпяно наказание се издава от прокуратурата към съответния съд, постановил наказанието!

  1. Подава се молба свободен текст или по посочения образец, заедно с лична карта на молителя до деловодството на прокуратурата.
  2. Съдебната такса за издаване на удостоверението за изтърпяно наказание е 2 /два/ лева. Същата се заплаща в счетоводството или по банкова сметка на прокуратурата, до която е подадена молбата за издаване на удостоверението.

Издаване на служебни бележки

Считано от 01.03.2011 г. молби за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ относно липса на образувани досъдебни производства и/или повдигнати обвинения и започнали и неприключени наказателни производства ще се подават и получават в ОСлО при ОП Русе на ул. Муткурова 51.